Талев днес - Всеотдайност, професионализъм, качество, сигурност

Средно общообразователно училище „Димитър Талев” осигурява:

 • качествено образование;

 • уют;

 • сигурност и топли грижи;

 • развиване на заложбите и талантите;

 • успешна житейска реализация на своите възпитаници.

Благодарение на своя екип вече 25 години успешно изгражда облика си на престижно добричко училище

 • гарантиращо съвременни знания и умения на учениците си;

 • търсещо и постигащо държавните и европейските образователни изисквания и стандарти;

 • удовлетворяващо потребностите и очакванията на подрастващите и на техните родители.

Девизът на талевци е: „Да направим заедно света по-добър и по-красив!”, за който вече знаят партньорите ни по Програма „Стъпка по стъпка” от България, както и многобройните ни европейски партньори по различни международни проекти.

Свободният творчески дух и атмосферата в училището, незабравимите емоции на многобройните инициативи и тържества превръщат формирането на умения и ценности в неповторимо преживяване за талевските възпитаници.

Най-ценният ресурс това са висококвалифицираните учителите, които са доказали професионализма си от създаването на училището до ден днешен. Педагогическият ни екип е пример за „учене през целия живот”. Съставен е от правоспособни специалисти, 14 от които са с по две висши образования, 5-ма с Първо ПКС, 13 с Второ ПКС, 4-ма с Трето ПКС, 8 с Четвърто ПКС и 24 с Пето ПКС. Има създадена система за постоянно повишаване на професионалната подготовка, компетентността и квалификацията на екипа.

Усилията на педагогическата колегия са насочени към утвърждаване на СОУ „Димитър Талев” като съвременно конкурентноспособно българско училище

 • прилагащо ефикасни практики и модели;

 • постигащо националните и европейските образователни изисквания и стандарти;

 • успешно модернизиращо се и оптимално адаптиращо се към обществените изисквания и очаквания;

 • гарантиращо безопасност и сигурност.

В съвременния свят на глобализация и същевременно на отчуждение, когато често семейството е видоизменено и непълно, когато общуването между хората придобива все по-виртуален облик, а младите хора трудно откриват положителни модели за подражание, когато се чувстват объркани и безпомощни в елементарни житейски ситуации, ние създаваме условия за системно използване на иновационни модели на обучение и творческо преподаване, за разчупване на стереотипите при общуването учител-ученик, учител-родител, а чрез участието в различни извънкласни форми даваме възможност възпитаниците ни да изявят пълноценно себе си и своя творчески потенциал, креативността си, да придобиват социален опит и увереност, да общуват пълноценно.

Като част от екипите по различните европейски проекти нашите ученици имат възможност да добият не само нови знания за различните култури, но и самочувствие, че с нищо не са по-различни от своите връстници. Работата по различни проекти, участието в разнообразни свободноизбираеми форми най-общо ние наричаме гражданско възпитание на учениците, защото всички те формират непринудено учениковата личност.

„Граждани сега!”. Това е мотото, което стимулира нашия екип години наред да изгражда у своите възпитаници не само добра образователна подготовка, но и да формира личности, способни да отговарят на все по-нарастващите изисквания на гражданското общество. Екипът на СОУ “Димитър Талев” е осъзнал призванието си да направи всичко възможно, за да станат децата ни силни и самостоятелни личности, умеещи да ценят мнението на другия, склонни към съгласувано действие, толерантно и партньорско поведение – качества, които са особено необходими на гражданина на XXI век.

Създаден е „Модел на загрижена общност” за резултатно и целенасочено партньорство със семействата на талевските възпитаници. В центъра на педагогическата дейност стои всяко дете с неговите специфични потребности и уникалност. Училището гарантира пълноценното и ефективно израстване, развитието и реализацията на подрастващите, както и формирането им като личности с оптимална подготовка, култура, гражданско съзнание и поведение.

В СОУ „Димитър Талев“ активна дейност развива Училищното настоятелство. Благодарение на своя възрожденски дух, на отличната координация с училищното ръководство и високо квалифицирания преподавателски състав то успя да реализира от 2001г. до днес над 40 проекта по национални и международни програми с над 100 партньорски училища и детски градини от Европа. Ежегодно организира благотворителен бал, като през тази година на 29.03.2013г. той ще бъде проведен за осемнадесети път. Осъществява многобройни инициативи, с които подпомага както обогатяването и подобряването на МТБ, така и учебно-възпитателната работа.

За близостта между учители и ученици и работата в екип допринасят уникалният училищен интериор, приятната обстановка в класните стаи и модерната компютърна, телевизионна и видеотехника, осигурени със съвместните усилия на служителите, родителската общност и Училищното настоятелство.

СОУ „Димитър Талев” е училище, което има нужните потенциал и мотивация да продължава да се развива, модернизира и утвърждава на Добричкия образователен пазар. Разполага с необходимите ресурси, за да обезпечи желани, достъпни, съвременни и качествени педагогически и социални услуги.

Ние в СОУ „Димитър Талев” сме убедени, че просторът на фантазиите и мечтите може да намери конкретни измерения сега, защото знаем как наистина светът може да стане по-добър и по-красив!

 

 

Тази сграда е едно прекрасно място, защото тук се раждат, стават реалност, порастват към простора на житейските висини детските мечти, фантазии и намерения