СУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ И РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ

 В училището за периода 2000 - 2011 година са реализирани 10 проекта на Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски” с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Проект „Нашата природна среда” 2001/2003 с координатор Румяна Йорданова

Основни цели: Проучване, опознаване и промяна отношението към околната среда, в която живеем.

Партньори: България, Испания, Литва, Румъния

Проект „Културата в младежкия живот” 2001/2004 с координатор Румяна Йорданова

Основни цели: Запознаване с културното наследство на страните партньори. Познания за постиженията в художественото творчество, за предпочитанията на младите хора в областта на музиката, спорта, литературата.

Партньори: България, Естония, Италия, Финландия

Проект „Сравнителен подход към две култури” 2004/2005 с координатор Живка Захариева

Основни цели: Опознаване на двата европейски езика - български и френски.

Партньори: България, Франция

Проект „Коменски или стремеж към качество” 2004/2007 с координатор Живка Захариева

Основни цели: Подобряване качеството на живота в училище чрез по-пълноценно общуване. Усъвършенстване на училищната среда чрез включване на всички участници - учители, ученици, родители.

Партньори: България, Полша, Турция, Франция

Проект „Училищен живот” 2005/2007 с координатор Валя Лунгова Основни цели: Възможност за обмяна на идеи и опит между училищата парньори за извънкласните форми и дейности, в които участват учениците, с цел подобряване качеството на училищния живот и разнообразяване на начините за организиране на свободното им време.

Партньори: България, Италия, Франция

Проект „Два славянски езика в европейската общност” 2006/2007 с координатор Живка Захариева Основни цели: Опознаване на двата славянски езика, които не са популярни в Европа.

Партньори: България, Чехия

Проект „BULHUN-Докосване до две култури”2008/2010 с координатори Живка Захариева и Валя Лунгова

Основни цели: Осъществяване на междукултурен диалог чрез придобиване на знания за традициите, начина на живот, спецификата на българската и унгарската култура и сравняването им.

Партньори: България, Унгария

Проект „Европейско образование и информационно-комуникативни технологии” 2008/2010 с координатори Христо Милушев и Даниела Еленкова

Основни цели: Подобряване качеството на преподаване в училище чрез използване на възможностите на компютърните програми и интернет.

Партньори: България, Гърция, Испания, Италия, Литва, Словакия, Турция, Унгария,Чехия

Проект „Мост към професионалния живот” 2008/2010 с координатори Живка Захариева и Даринка Андонова

Основни цели: Получаване на полезна информация и съвети, за да могат младите хора да се ориентират в множеството от предложения при търсене на работа след завършване на средно образование.

Партньори: България, Полша, Словения, Унгария, Франция, Чехия

Проект „ ... и всички ние заживяхме щастливо” 2009/2011 с координатор Татяна Василева

Oсновни цели: Съвместни дейности между детски градини и начални училища, при които всички партньори избират типична народна приказка, характерна за своята страна, драматизират я и правят видеозаписи; изработват кукла, характерна за държавата; изготвят дипляна с пословици и поговорки на английси език и на родния си език; правят изложба от рисунки по приказките; изработват методика за работа с фолклорни приказки.

Партньори: България, Турция, Уелс, Франция, Шотландия

Проект: „Мозайка от пъстри фантазии” 2011/2013 с координатор Маринела Неделчева

Основни цели: Да се търсят подходи, провокиращи креативното детско мислене, което поражда идеи и хрумвания, да се откриват пътища, отключващи въображението и фантазиите, които стимулират изграждането на художествени образи.

Партньори: България, Англия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Турция  

Проект: „Медиация на конфликта, за да се оптимизира комуникацията в образователна, социална и културна среда” 2013/2015 с координатор Татяна Василева

Основни цели: Оптимизиране на вътрешната и междукултурна комуникация между партньорите; Обмен на добри практики за управление на конфликтите в участващите страни; Управление на комуникацията и уменията за медиация на конфликтите от участниците; Адаптиране на практиките за медиация на конфликтите към социо-културните потребности на партньорите.

Партньори: България, Румъния, Словения, Турция, Испания, Италия  

Проект: „Games Always Make Everyone Supportive - G.A.M.E.S.” 2014/2016 с координатор Даниела Еленкова

Основни цели: Проектът е обмислен да интегрира заниманията със спорт в училище с активни спортни и туристически игри сред природата. Той цели да постави началото на промяна и подобряване на здравния статус на учениците, чрез повишаване нивото на знания за ползите от активен здравословен живот и мотивацията за активно здравословно поведение и двигателна активност.

Партньори: Италия, Литва, Словения, Полша  

Проект: "My Europe, my life, my future" - "Моята Европа, моят живот, моето бъдеще" 2016 / 2018 с координатор: Даниела Еленкова

Основни цели: Основна цел на проекта е да се развиват езикови умения, информационни и ключови компетентности чрез изпълнението на дейности, свързани със спорта, музиката, кухня, история и традиции, използващи иновативни методи и компютърни технологии. Културното наследство няма да бъде целта, но ще бъде средство за постигане на целите на проекта.

Партньори: Гърция, Португалия, Румъния, Хърватия, Полша  

Проект: "MOVERE, DOCERE, DELECTARE through Reading „Учение, радост, развитие чрез четене" 2016/2017 с координатор: SCOALA GIMNAZIALA №25, Sibiu, Romania

Основни цели: По време на двете години на проекта повече от 600 ученици от начален и среден курс ще участват в 20 общи, интерактивни и атрактивни дейности за четене, чрез използване на съвременни ИКТ инструменти.

Четенето и писането на учениците ще се подобри значително като участват в написването MDD дигитален вестник на родния си език и английски език, комикс, електронна книга, написани от шестте партньора, използвайки модерни Web  приложения;

Партньори: Португалия, Турция, Италия, Полша.

 За същия период  са реализирани  и над 18 национални проекта под егидата на:

Американската агенция за развитие по Програма „Демократична мрежа” – „Алтернативи за ненасилие в Общините Добрич-град и Добрич-селска”

Американската агенция за развитие чрез клуб „Отворено общество”-Варна – „Красив свят”

Институт „Отворено общество” Програма „Образователни политики” – „Етнокултурна идентичност на ромите”, „Приятелска ръка на ромските деца”, „Родители и деца срещу агресията”

Министерството на околната среда и водите – „Нашето училище - наш дом”, „Хартията и цветята - всички по местата”

Фондация „Работилница за граждански инициативи" по програма „Живо наследство” - „Добруджански станеници”

Национална програма на МОН - „Модернизиране на материалната база в училище”- Модул „Спорт в училище” , „Училището - територия на учениците”-Модул „Ритуализация на училищния живот”

Фондация „Програма Съпка по Стъпка” и SLO/Национален институт за обучение и учебно развитие, Холандия – Равни възможности на ромските деца до качествено образование”

Министерството на образованието, младежта и спорта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - „Училището днес: модерна работилница за млади таланти”, проект „С грижа за всеки ученик; проект „Управленска стратегия за развитие на социалната и физическата адаптивност на учениците” в конкурса „Иновативни практики в управлението”

Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - „Моето училище - моят интересен свят”, „Спортът-грижа за нашите деца”, проект УСПЕХ – „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Фондация „Програма Стъпка по стъпка” - програма „Стъпка по стъпка”