Прием след седми клас - прием

Информация на дейностите по приема на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2020/2021 година -->>>Информация

ОСМИ „A” клас - Профил: “ Софтуерни и хардуерни науки

с интензивно изучаване на чужд език – английски

С петгодишен срок на обучение Формиране на бала:

  1. Удвоения брой точки от изпита по математика
  2. Удвоения брой точки от изпита по български език и литература
  3. Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование
  4. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование

Преобразувани в точки (Отличен - 50т.; Мн.добър - 39т.; Добър – 26т.;Среден - 15т.)

1.  Провеждане на тестове по:

- български език и литература

- математика

..

16.06.2021 г.

18.06.2021 г.

2  Обявяване на резултатите от тестовете

до 28.06.2021г.

3.  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

до 01.07.2021 г.

4.  Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07 - 07.07.2021 г.

5.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2021 г.

7.  Обявяване на списъците  с приетите ученици  на  втори  етап на класиране 

до 20.07.2021 г.

8.  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г.

9.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

10.  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07 - 27.07.2020 г.

11.  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2020 г.

12.  Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020 г.

13.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2020 г.

14.  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10.09.2020 г.

15.  Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2020 г.

Прием след седми клас - за Вас седмокласници

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2020-2021 година- вижте тук --->


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2020/2021 година за приемане на ученици в държавните и общинските  училища с заповед № РД 06-313 / 14.09.2018 г.вижте тук --->


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование можете да изтеглите от тук --->

Наредба №06 /30.03.2017 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища - можете да изтеглите от тук --->


 СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

График на дейностите по прием на ученици за учебната 2019/2020 в държавни и общински училища
със заповед  № РД09-2121/ 28.08.2020 г
на МОН - виж  тук --->